All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Библиотечка секција

Прилико планирања рада библиотечке секције полази се од општег програма развоја школе,услова средине и укојој школа ради,као и свих слободних активности које се реализују у школи.
 
Библиотечка секција има значајну улогу у васпитању и образовању ученика,јер навикава и оспособљава за самостални рад ,развија љубав према књизи ,негује колективизам,подстиче истраживачку радозналост и индивидуалну креативност.
 
Библиотечка секција обухвата ученике од 3 до 8 разреда О.Ш…Вук Ст.Караџић'

У зависности од узраста ученика чланови секције упознају библиотеку као информациони центар школе у коме се налазе не само конвекционални извори информација (књиге и часописи) већ и неконвекционални (ЦД,ДВД и остали мултимедијални материјала )Програм рада библиотечке секције је у зависности од узраста ученика .
     Циљеви секције:
 -развијање интересовања и љубави према књизи,
-упознавање ученика са историјом настанка књиге развојем библиотеке,
-упознавање са деловима књиге(наслов,корични наслов,предговор,...),
-подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе,
-развијање културе читања свих врста текстова,
-упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом,
-упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона,
-подршка деци која самостално пишу,
-учествовање на различитим литерарним конкурсима,
-подстицање и развијање креативности код ученика,
-стварање радних навика,
-мотивисање ученика за самостални,истраживачки рад,
-сакупљање информација,фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложбе поводом дана наших највећих писаца и песника,
-обележавање различитих Међународних дана (нпр:књиге,писмености,матерњег језика,...)
-неговање колективизма,
-сакупљање материјала за израду школског листа,
-укључивање ученика у ,,спашавање''књига(лепљење оштећених књига)
-укључивање ученика у акције(Даруј књигу библиотеци,помоћ вршњацима,...),...
 

О библиотеци

Школска библиотека је место у које се смешта, чува, стручно обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа.

У раду школске библиотеке издвајају се три главне функције: образовно – васпитна, библиотечко – информациона и културно – забавна и јавна функција.

Школска библиотека је саставни део образовно – васпитног процеса школе. Има задатак да унапређује све облике и подручја образовно – васпитног процеса:  подстиче кориснике да развијају потребу за учењем, ученицима омогућује позајмицу лектирних и других књига које су им потребне у редовном школовању, наставном особљу и стручним сарадницима омогућује коришћење и позајмицу додатних извора информација потрбних за квалитетно извођење наставе и стручно усавршавање, упознаје кориснике са различитим изворима информација, упућује их у начин коришћења као и подстицање коришћења информација, корисницима омогућује приступ информација путем интернета, упознаје кориснике са начином рада школске библиотеке.

Школску библиотеку води библиотечки радник. Школски библиотекар планира и програмира рад библиотеке, сарађује са другим библиотекама, књижарама и издавачима, сарађује са директором, другим библиотекарима, наставним особљем, стручним сарадницима и осталим радницима школе, ученицима и њиховим родитељима, учествује у раду актива и тимова, даје на позајмицу књиге и другу грађу. Чланови библиотечке секције, коју води библиотекар, доприносе раду библиотеке.

Фонд школске библиотеке садржи књижну и некњижну грађу. Књижна грађа обухвата књиге, часописе и друга штампана дела, а некњижна аудио – визуелне медије, цд ром, двд, интернет записе и сл. Књижна грађа предвиђена за позајмицу смештена је у слободном приступу, а о организацији грађе која се не позајмљује одлучује библиотечки радник. О саставу књижног фонда (набавка и отпис) одлучује библиотекар, водећи рачуна да фонд буде прилагођен потебама корисника и наставном програму.

Културно – просветна делатност проистиче из културно – забавне функције и јавне делатности школске библиотеке и остварује отварање школа према друштвеној средини. Културно – јавне активности подразумевају учешће у планирању културне и јавне делатности школе и библиотеке, организовање различитих активности и садржаја (прослава дана школе, трибине, такмичења, размена гостовања, сусрети, фестивали, промоције, изложбе и слично).

Књига је мој пријатељ

Дана  25.02.2016.ученици III  i IV разреда библиотечке секције посетили су сеоску библиотеку Дома културе у Старчеву.Ученици су уживали у разговору са библиотекарком Сандром Ковачевић.

Поред упознавања са радом ученици који нису били чланови ове библиотекe,сада су се учланили.   

Пећанин Данијела

Опширније: Књига је мој пријатељ

КЊИГА ЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАБАВА

Чланови библиотечке секције Тамара Салиховић VII-2 , Наташа Маринковић VII-2 заједно са учитељицом Данијелом Пећанин су ученицима IV-1,IV-2 и колегама одржале презентацију ,,КЊИГА ЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАБАВА'',и представили књигу,,Поп Ћира и поп Спира''.Ученици су схватили важност читања,да је оно увећање образовања и фонда речи.Да из књига могу извући разне поуке и поруке које ће им бити важне кроз даљи живот. Презентација је одржана првог марта ове године. Сви присутни су уживали .

                                                                                                       Данијела Пећанин

beba1beba5

beba2beba4