All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Обавештење јавне набавке обликовану по партијама

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ 26232 Старчево

Број: 191/9

Датум: 20.03.2019. год.

Назив и адреса наручиоца: О.Ш. „Вук Стефановић Карађић“ Старчево

Врста наручиоца: основна школа

Адреса наручиоца: Иве Лоле Рибара бр.1

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим
Уговорима у поступку јавне набавке мале вредности – обликовану по партијама

Врста предмета набавке: набавка услуга

Опис предмета набавке: услуга реализације екскурзије ученика О.Ш. Вук Стефановић Караџић Старчево обликована по партијама

Орн: 63510000 услуге путничких агенција и сличне услуге.

Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00(без ПДВ-а)

Уговорена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 без Пдв-а

Критеријум за доделу уговора: „ најниже понуђена цена“

Број примљених понуда: 2 (две)

Основна шлола Вук Стефановић Караџић“ , уговор о јавној набавци додељује:

За партију 1, За партију 2, За партију 3 , За партију 5, За партију 8, За партију 9

Понуђачу Т.А. „ПЛАНА ТОУРС УЛИЦА“ Светозара Марковића бр. 5 11320 Велика Плана, м.б. 07613857, пиб 101175477 ж.р. 330-0000050000922-63, овлашћено лице Зорица Зубац

За партију 4, За партију 6, За партију 7

Понуђачу Т.А. „БАЛКАНИК“ Синђелићева бр. 24, 14000 Ваљево, м.б. 0796813, пиб 101492932, ж.р. 155-20217-81, овлашћено лице Драгоје Зекавица

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2019. године бр.191/6

Датум закључења уговора: 13.03.2019 године ,

Период важења уговора : до 31.12.2019. од дана обостраног потписивања.

Околности које представљају основ за измену уговора: нема

Лице за контакт: Рокнић Драгана 013-6