All for Joomla All for Webmasters
osvskaradzic@madnet.rs
013 631 955

Јавна набавка намирница за припремање хране за потребе вртића при школи.

Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'' Старчево

Де.бр.302/7

Датум: 21.03.2019 год.                                                        Број јавне набавке: 4/2019

На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 302 од 07.03.2019.године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 340/6 од 19.03.2018.године, а у складу са чланом 108. став 1,3,4 и 5 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим следећу:

О Д Л У К У

о додели уговора

1)Набавка добара – набавка намирница за припремање хране за потребе вртића при школи.

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, по јавном позиву објављеном 11.03.2019.године на Порталу јавних набавки, интернет адреса: http://www.portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страни Наручиоца: www.osvkaradzic.edu.rs

2) Број позиције у годишњем плану набавки за 2019.годину, позиција 472311-регресирана ужина и 423911-ужина родитеља , редни број 3 предмет набавке: добра.

3) Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1 – Месо 15110000

Партија 2 – Конзервисано месо и месне прерађевине 15131000

Партија 3 – Припремљена и конзервисана риба 15200000

Партија 4 – Воће, поврће и сродни производи 15300000

Партија 5 – Животињска или биљна уља и масти 15400000

Партија 6 – Млечни производи 15500000

Партија 7 – Млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000

Партија 8 – Разни прехрамбени производи 15800000

4) Процењена вредност: 1.583.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.900.000,00 са ПДВ-ом.

5) Евентуалних одступања од Плана јавне набавке: нема.

6) Разлози за спровођење поступка јавне набавке мале вредности: на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

7) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке.

Рок за подношење понуда: 20.март 2019.године до 11:00 часова.

За спровођење предметне набавке, именована је Комисија за јавну набавку у саставу:

 1. Ранка Куриљ, председник Комисије
 2. Јасмина Ђурин, члан
 3. Драгослава Рокнић,дипл.правник, члан

Јавно отварање понуда обављено је дана: 20.март 2019.године у 11;15 часова, у просторијама Наручиоца – Основна школа ''Вук Стефановић Караџић''26232 Старчево, Иве Лоле Рибара бр.2

Отварању понуда је присуствовао представник понуђача: /

8) Основни подаци о понуђачима – по позиву је конкурисао _1_понуђач, и то:

Ред. бр.

Деловодни

број

Назив / шифра понуђача

Комплетност

1.

349

ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б.

+

9) Начин примене методологије доделе пондера:

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом, тако да је понуђач који је доставио исправну, прихватљиву и одговарајућу понуду оцењивала и рангирала на следећи начин:(навести сваки елемент критеријума и начин/формулу обрачуна броја пондера за сваку понуду).

Критеријум за оцењивање понуда:најнижа понуђена цена.

10)Ранг листа понуђача:

Ред. бр.

Дел.број

Назив / шифра понуђача

Разлог због којег је понуда прихваћена

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

349

ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б.

Понуђач доставио комплетну документацију

Укупна цена за изабране партије без ПДВ-а:

Партија 1 - Месо 15110000

Укупна цена без ПДВ-а: 412.364,82 динара

Партија 2 - Конзервисано месо и месне прерађевине 15131000

Укупна цена без ПДВ-а: 110.665,00 динара

Партија 3 - Припремљена и конзервисана риба 15200000

Укупна цена без ПДВ-а: 51.000,00 динара

Партија 4 - Воће, поврће и сродни производи 15300000

Укупна цена без ПДВ-а: 362.168,96 динара

Партија 5 – Животињска или биљна уља и масти 15400000

Укупна цена без ПДВ-а: 39.696,86 динара

Партија 6 – Млечни производи 15500000

Укупна цена без ПДВ-а:101.031,00 динара

Партија 7 – Млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000

Укупна цена без ПДВ-а: 12.787,10 динара

Партија 8 – Разни прехрамбени производи 15800000

Укупна цена без ПДВ-а: 451.610,96 динара

Укупна цена за партије од 1-8:

Укупна цена без ПДВ-а: 1.541.324,80 динара

11) На основу оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом, изабран је понуђач:

 • Партија 1 – Месо 15110000 - ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б.
 • по цени од 412.364,82 динара
 • Партија 2 – Конзервисано месо и месне прерађевине 15131000 -ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б. по цени од 110.665,00 динара
 • Партија 3 – Припремљена и конзервисана риба 15200000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б по цени од 51.000,00 динара
 • Партија 4 – Воће, поврће и сродни производи 15300000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б по цени од 362.168,96 динара
 • Партија 5 – Животињска или биљна уља и масти 15400000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б.по цени од 39.696,86 динара
 • Партија 6 – Млечни производи 15500000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б.по цени од 101.031,00 динара
 • Партија 7 – Млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б. по цени од 12.787,10 динара
 • Партија 8 – Разни прехрамбени производи 15800000-ДОО “МАРКЕТ СТС“ Старчево,Панчевачки пут б.б по цени од 451.610,96 динара
 • место испоруке Старчево;Иве Лоле Рибара бр.4

Директор школе:

   _______________

                                                                                                                           Саша Тасић